Privātuma Politika

Kas ir Tavu personas datu pārzinis?

Tavu personas datu pārzinis ir Balcia Insurance SE (mēs, Balcia, apdrošinātājs), reģistrācijas numurs 40003159840, juridiskā adrese K.Valdemāra iela 63, Rīga, LV-1010, Latvija.

Telefona numurs: 82222, +371 20 68 2222 zvanot no ārzemēm

E-pasts: balcia@balcia.lv

Kā sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu?

Ja Tev ir kādi jautājumi saistībā ar Balcia veikto personas datu apstrādi, vari sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, nosūtot e-pastu uz dpo.contact@balcia.com vai zvanot uz telefona numuru +37167030500.

Kāpēc mēs apstrādājam Tavus personas datus?

Mēs apstrādājam Tavus personas datus, kad tas ir nepieciešams:

- Tavai identifikācijai;

- tāda apdrošināšanas līguma izpildei, kurā esi viena no pusēm, lai pēc Tava pieprasījuma veiktu nepieciešamās darbības apdrošināšanas līguma noslēgšanai, piemēram, apdrošināšanas piedāvājumu sniegšana, apdrošināšanas līguma slēgšana, noslēgtā apdrošināšanas līguma administrēšana, apdrošināšanas riska novērtēšana un apdrošināšanas prēmijas aprēķināšana, apdrošināšanas atlīdzību izskatīšana, apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšana u. tml.;

- lai izpildītu juridiskus pienākumus, kas attiecināmi uz Balcia, piemēram, izpildītu Apdrošināšanas līguma likumā vai citos normatīvajos aktos (piemēram, nodokļu jomā) Balcia uzliktos pienākumus;

- lai nodrošinātu Balcia likumīgās intereses, piemēram, apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana, tiesvedības, parādu piedziņa, apdrošināšanas krāpšanas un citu pretlikumīgu darbību novēršana u. tml.;

- konkrētiem mērķiem, kuriem esi devis vai devusi piekrišanu, piemēram, tiešā mārketinga nolūkiem, mūsu pakalpojumu kvalitātes un interneta vietnes uzlabošanai, telefona zvanu ierakstīšanai apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai un mūsu pakalpojumu izvērtēšanai, kā arī citiem likumīgiem mērķiem.

Kādus personas datus mēs apstrādājam?

Ar personas datiem mēs saprotam jebkuru informāciju, kas ļauj tieši vai netieši Tevi (datu subjektu) identificēt, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, atrašanās vietas dati, tiešsaistes identifikators vai viens vai vairāki datu subjektam raksturīgi fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktori. Mēs varam apstrādāt šādas personas datu kategorijas (saraksts nav pilnīgs):

- informācija, kas identificē Tevi kā klientu (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, adrese, e-pasts, tālruņa numurs);

- dati par Taviem apdrošināšanas līgumiem, apdrošināšanas piedāvājumiem un apdrošinātajiem objektiem (transportlīdzeklis, īpašums u.tml.) un personām (apdrošinājuma ņēmējs, apdrošinātā persona, labuma guvējs, cietusī trešā persona u. tml.);

- dati par apdrošināšanas gadījumiem un atlīdzībām;

-finanšu dati (bankas konta numurs, apdrošināšanas prēmijas, informācija par maksātāju u. tml.);

- saziņa (telefona zvanu ieraksti, sarakste ar Balcia, tiešsaistes tērzēšanas sarunu ieraksti u. tml.);

- informācija par interneta vietnes, pašapkalpošanās portāla izmantošanu, pieteikumiem (pieslēgšanās dati, informācija par Tavām darbībām interneta vietnē, saites, uz kurām esat noklikšķinājis, izvēlētie interneta vietnes iestatījumi u. tml.);

- veselības dati (tikai tie dati, kas saistīti ar apdrošināšanas līgumu un apdrošināšanas gadījumiem).

Kā mēs iegūstam Tavus personas datus?

Parasti mēs personas datus saņemam tieši no Tevis (mūsu klienta vai potenciālā klienta), kad Tu iesniedz pieteikumu mūsu apdrošināšanas pakalpojumiem vai apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai.

Citos gadījumos, piemēram, kad mums ir nepieciešams novērtēt apdrošināšanas risku, izmeklēt un identificēt apdrošināšanas gadījumu, aprēķināt apdrošināšanas atlīdzību, mēs saņemam Tavus personas datus no citiem publiskiem vai privātiem avotiem, piemēram, medicīnas iestādēm, ekspertiem, publiskiem reģistriem, tiesībaizsardzības iestādēm un citām fiziskām vai juridiskām personām.

Kāpēc mums nepieciešami Tavi personas dati?

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu:

- mums ir tiesības un pienākums saņem datus par apdrošinātajām personām vai labuma guvējiem, kas iekļauti apdrošināšanas līgumos vai apdrošinājuma ņēmēju iesniegtajos apdrošināšanas pieteikumos, apdrošināšanas riska novērtēšanai vai apdrošināšanas līguma izpildei, piemēram, atlīdzību izskatīšanas procesa nodrošināšanai;

- apdrošinājuma ņēmējam vai apdrošinātajai personai, noslēdzot apdrošināšanas līgumu, ir pienākums sniegt visu informāciju, ko pieprasījis apdrošinātājs un kas ir nepieciešama apdrošinātājam, lai novērtētu apdrošināšanas riska iestāšanās iespējamību un ir svarīga pirms apdrošināšanas līguma slēgšanas;

- mums ir pienākums pārbaudīt apdrošinātā riska iestāšanos pirms atlīdzības izmaksas vai atteikuma izmaksāt atlīdzību;

- apdrošinātajai personai ir pienākums iesniegt apdrošinātājam visus dokumentus, kas saistīti ar apdrošinātā riska iestāšanos, tai skaitā dokumentus, kas satur īpašas kategorijas personas datus (piemēram, personas datus par veselības stāvokli), kā arī citu apdrošinātāja pieprasīto informāciju.

Ja apdrošinājuma ņēmējs vai apdrošinātā persona nesniedz apdrošinātāja pieprasīto informāciju:

- apdrošinātājs nevar izsniegt apdrošināšanas piedāvājumu un noslēgt apdrošināšanas līgumu, jo apdrošinātājs nevar novērtēt ne apdrošināšanas riska iestāšanās iespējamību, ne apdrošināšanas prēmijas apmēru;

- apdrošinātājs nevar izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, jo nevar ne pārliecināties par apdrošināšanas riska iestāšanos, nedz arī novērtēt atlīdzības apmēru.

Kam mēs varam nodot Tavus personas datus?

- Likumā noteiktajos gadījumos un apjomā mēs varam nodot Tavus personas datus attiecīgi pilnvarotām personām vai iestādēm, piemēram, uzraudzības iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm, u. tml.

- Kad tas ir nepieciešams apdrošināšanas līguma izpildei, atlīdzību izskatīšanai, parādu piedziņai, tiesvedībai, lai iegūtu informāciju no valsts reģistriem vai citām publiskām vai privātām institūcijām, izvērtētu apdrošināšanas riska iestāšanās iespējamību, maksājamās apdrošināšanas prēmijas apmēru vai parādu atgūšanai, varam nodot Tavus personas datus trešajām personām, piemēram, ārstniecības iestādēm, atlīdzību apstrādātājiem, ekspertiem, juristiem, parādu piedzinējiem, bankām u.c.

- Mūsu pakalpojumu nodrošināšanai, mēs varam izmantot trešo personu pakalpojumus, piemēram, pasta, arhivēšanas pakalpojumus, tulkus, juridisko pakalpojumu sniedzējus, atlīdzību apstrādātājus u. tml. Šādos gadījumos mēs nodrošinām, ka šādi personas datu apstrādātāji sniedz pietiekamas garantijas īstenot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai apstrāde atbilstu piemērojamo tiesību aktu, tajā skaitā Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, un nodrošinātu Tavu tiesību aizsardzību.

- OCTA apdrošināšanā apdrošinātā riska iestāšanās gadījumā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām mēs varam nodot Tavus personas datus mūsu Zaļās kartes korespondentam vai mūsu pārstāvim, kurš ir atbildīgs par atlīdzību izskatīšanu un nokārtošanu Balcia vārdā valstī, kurā iestājies apdrošinātais risks.

-Tavi personas dati var tikt nodoti uz trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības) atlīdzību noregulēšanai: Zaļās kartes sistēmas ietvaros, palīdzības (ceļojumu) apdrošināšanā apdrošināšanas noteikumos noteiktajos gadījumos, piemēram, medicīnisko izdevumu atlīdzināšanai, apdrošinātā nogādāšanai uz mītnes zemi, mirstīgo atlieku repatriācijai.

Cik ilgi mēs apstrādāsim Tavus personas datus?

Tavi personas dati tiks apstrādāti ne ilgāk kā nepieciešams. Datu glabāšanas termiņš var būt atkarīgs no noslēgtā apdrošināšanas līguma, Balcia likumīgajām interesēm vai piemērojamiem tiesību aktiem (piemēram, prasījuma tiesību noilguma termiņš, kas noteikts apdrošināšanu regulējošajos normatīvajos aktos, Civillikumā, datu glabāšanas termiņš, kas izriet no grāmatvedību regulējošajiem normatīvajiem aktiem u.c.).

Ja Tu nolemsi izbeigt apdrošināšanas līgumu un atteikties no mūsu pakalpojumiem, mēs varam turpināt Tavu personas datu apstrādi, ievērojot normatīvo aktu prasības.

Ja Tu atsauksi piekrišanu, kuru agrāk esi sniedzis vai sniegusi, mēs varam turpināt apstrādāt Tavus personas datus, ko esam ieguvuši laikā, kad Tava piekrišana bija spēkā, ja šāda datu apstrāde ir nepieciešama mūsu interešu nodrošināšanai.

Vai Tavu personas datu apstrāde ir saistīta ar automatizētu lēmumu pieņemšanu?

Tavi personas dati var tikt apstrādāti automatizētai lēmumu pieņemšanai, piemēram, izvērtējot apdrošināšanas riska iestāšanās iespējamību vai maksājamās prēmijas apmēru, kā arī, lai Balcia nodrošinātu labākos un atbilstošākos apdrošināšanas piedāvājumus. Tev ir tiesības saņemt cilvēka līdzdalību lēmumu pieņemšanā no Balcia puses, paust savu viedokli un apstrīdēt lēmumu, kas pieņemts, pamatojoties uz automatizēto lēmumu pieņemšanas procesu.

Kā mēs nodrošinām Tavu personas datu drošību?

Tavu personas datu apstrādei esam ieviesuši atbilstošus organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu personas datu apstrādi, nejaušu personas datu nozaudēšanu vai iznīcināšanu.

Kādas ir Tavas tiesības kā datu subjektam?

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Tev kā datu subjektam ir tiesības:

- pieprasīt Balcia nodrošināt piekļuvi Taviem personas datiem. Tas nozīmē, ka Tu vari pieprasīt, lai mēs sniegtu informāciju Tev par to, vai mēs apstrādājam Tavus personas datus, izsniegtu Tev apstrādāto personas datu kopiju, sniegtu informāciju par Taviem personas datiem, ko mēs apstrādājam (piemēram, kādus datus par Tevi un kādiem nolūkiem mēs apstrādājam, kam izpaužam Tavus personas datus, vai nododam tos ārpus Eiropas Savienības un citu informāciju.);

- pieprasīt no Balcia Tavu personas datu labošanu. Tas nozīmē, ka, ja redzi, ka personas dati, kurus mēs par Tevi apstrādājam, ir nepareizi vai neprecīzi, vari lūgt mums šos datus labot vai papildināt;

- pieprasīt no Balcia Tavu personas datu dzēšanu. Tas nozīmē, ka Tu vari pieprasīt no mums dzēst Tavus personas datus gadījumos, kad šie dati vairs nav nepieciešami mērķiem, kuriem tie tika iegūti, piemēram, kad esi atsaucis savu piekrišanu, kad iebilsti pret mūsu veikto personas datu apstrādi, kad uzskati, ka mēs apstrādājam Tavus personas datus nelikumīgi, un citos gadījumos. Atsevišķos gadījumos mums nebūs pienākuma dzēst Tavus personas datus, piemēram, ja šāda apstrāde tiek veikta, lai ievērotu spēkā esošo normatīvo aktu prasības;

- pieprasīt Balcia ierobežot Tavu personas datu apstrādi. Tas nozīmē, ka vari pieprasīt mums ierobežot Tavu personas datu apstrādi, izņemot uzglabāšanu, gadījumos, kad apstrīdi Tavu personas datu pareizību, uzskati, ka Tavi personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Tavi personas dati vairs nav nepieciešami mērķiem, kuriem tie tika iegūti, vai kamēr tiek pārbaudīts, vai mūsu leģitīmie iemesli nav svarīgāki par datu subjekta leģitīmajiem iemesliem. Tavu personas datu apstrādes ierobežojuma periodā mēs, iespējams, nevarēsim nodrošināt Tev savus pakalpojumus;

- iebilst pret Tavu personas datu apstrādi. Tas nozīmē, ka Tu jebkurā laikā vari iebilst pret Tavu personas datu apstrādi, ja mēs Tavus personas datus apstrādājam uz Tavas piekrišanas vai mūsu likumīgo interešu pamata. Šādos gadījumos mēs, iespējams, nevarēsim sniegt Tev savus pakalpojumus;

- uz datu pārnesamību. Tas nozīmē, ka Tu vari pieprasīt, lai mēs izsniedzam Tev Tavus personas datus, kurus esi mums sniedzis, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī Tu vari lūgt, lai mēs pārsūtām Tavus personas datus citam datu pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams, ja apstrāde ir balstīta uz Tavu piekrišanu vai līgumu un apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem.

Tu vari īstenot savas datu subjekta tiesības, sazinoties ar mums rakstiski, izmantojot iepriekš minēto kontaktinformāciju.

Kā iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei?

Tev ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, jo īpaši tajā dalībvalstī, kurā ir Tava pastāvīgā dzīvesvieta, darba vieta vai iespējamā pārkāpuma vieta, ja uzskati, ka Tavu personas datu apstrāde pārkāpj Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības. Tu vari atrast attiecīgo datu aizsardzības iestādi Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas mājaslapā.

Datu aizsardzības iestāde Latvijā ir Datu valsts inspekcija, adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, tel. +37167223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv, mājaslapa: www.dvi.gov.lv.

Vai mēs izmantojam sīkfailus (cookies) mūsu mājas lapā?

Jā, mēs savā mājaslapā izmantojam sīkfailus. Vairāk informācijas atradīsi mūsu Sīkfailu politikā. Sīkfailu politika.